Om Mullbärsbacken

Mullbärsbacken är en skogsträdgård under utveckling. Här odlas fruktträd, nöt- och bärbuskar, kryddväxter och perenna grönsaker tillsammans. Alla växter i skogsträdgården är i något avseende nyttoväx­ter. De flesta går att äta, medan vissa odlas för att gynna ett rikt insekts,- och fågelliv. Avsikten med skogsträdgården är att efterlikna skogens, eller kanske framförallt, skogsbrynets mångsidiga produktivitet. Det ska också vara en plats för återhämtning och njutning.

Mullbärsbacken ligger i den nordöstra delen av Lindängelund, Malmö Stads stora satsning på en ny stadsdelspark i södra Malmö, och är ett unikt försök att tillämpa permakulturtänkandet och skogsträdgårdskonceptet på en dunge med redan befintlig vegetation. Arbetet har pågått i ett par år.

Under tiden har odlingsprojektet Terrasserna vuxit fram söder om dungen.

Mellan Mullbärsbacken och Terrassernas höga nyanlagda sluttning i söder bildades en grop som fylldes med vatten under ett intensivt regn sommaren 2014. Mullbärsbacken hade fått en damm! Eller snarare med ett grumligt vattenhål som hade slukat delar av planteringen. Mullbärsbackegruppen bestämde sig för att i permakulturell anda se lösningen i problemet (“the problem is the solution”) genom att helt enkelt välkomna dammen.

Våra klimatförändringar kommer att föra med sig allt fler och allt kraftigare skyfall vilket ger oss all anledning att börja fundera på hur vi vill se på dagvattenhanteringen i stort. I det lilla sammanhanget, på Mullbärsbacken, beslöt vi att göra denna naturliga avrinningszon permanent, eftersom det uppenbarligen behövdes en sådan.

Planerna på att inlemma dammen i Mullbärsbacken resulterade i ett utförligt arbete i Permakulturdesign av Hannah Ohm och Maria Leiner.

Under våren 2015 påbörjades det praktiska arbetet med dammen och utplantering av växter.

Sommaren 2015 innebar dramatiska väderleksförhållanden. Perioder av regn och extrem torka gjorde att dammen tidvis torkade ut. Den naturliga tillrinning av vatten som planteringarna byggde på räckte inte till och dammen behövde tillskott av kommunalt vatten för att växterna skulle kunna överleva.

Mullbärsbacken drivs av föreningen Permakultur i Skåne och har ingått i det treåriga projektet Bärfis, som avslutades i november 2015.

Dammens fortsatta öden är beroende av Malmö Stads medverkan då det gäller vattentillförsel och bräddavlopp samt kompletterande planteringar. Vi förhandlar med kommunen om formerna för ett samarbete.

Mullbärsbacken har redan blivit ett begrepp i närområdet och i Skåne som ett spännande exempel på ekologisk stadsodling. Den har en viktig pedagogisk funktion för barn från Malmös förskolor och skolor. Vår mötesplats har också blivit en uppskattad plats för fritidsaktiviteter för ungdomar och rekreation för de äldre. En handikappanpassning av entrégången från gång- och cykelvägen i norr skulle underlätta tillgängligheten efter önskemål från rullstolsbundna besökare och dessutom underlätta eventuell maskinell skötsel från kommunens sida.

Vi hoppas att Mullbärsbacken kan fortsätta att vara en plats för rekreation, kontakt med naturen och en spännande experimentverkstad för ekologisk stadsodling. Vi ser en stor utvecklingspotential. Här finns utrymme för många idéer och projekt. Mullbärsbacken spelar en viktig roll i Malmös strävan att bli en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad!

Alla som vill är välkomna att delta!

Kontaktpersoner:

Mullbärsbacken

Arne Jansson
Mail: arnej.arbor@gmail.com
Mobil: 070 5763584

Terrasserna och Lindängelund

Lina Hirsch, koordinator på Terrasserna
Mail: lina.hirsch@malmo.se
Mobil: 073 3661841

 

theme by teslathemes